Contrast
Groter

Bestemmingsplan 't Suyt II vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 het bestemmingsplan ’t Suyt II vastgesteld!

 

Het bestemmingsplan

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om 160 woningen te bouwen tussen de Onderweg, ’t Suyt I’ en voetbalvereniging Be Fair. Het plan past niet binnen de kaders die de geldende bestemmingsplannen bieden waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in totaal 160 woningen te bouwen. Er is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan opgesteld om de opzet en uitstraling van de woningen op een zorgvuldige manier in de omgeving in te passen. Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan kan als toetsingskader worden gebruikt nu het als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld is. Hiermee vervangt dit plan de welstandsvrije status dat het plangebied had.

Reacties op voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021. Er zijn in totaal 12 inspraakreacties ontvangen, waarvan 1 van vooroverlegpartner Oasen. In de Nota van beantwoording inspraakreacties, is een samenvatting en beantwoording van de ingekomen reacties opgenomen. De Nota is opgenomen in bijlage 13 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota kunt u lezen welke wijzigingen er zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-addendum lagen ter inzage van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021. Er zijn 4 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn geen reacties ontvangen op het ontwerp-addendum. In de Nota van beantwoording zienswijzen kunt u lezen over de zienswijzen en de reactie daar op.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan en het addendum bekijken?

Dat kan vanaf 23 december 2021:

  • Via waddinxveen.nl/bekendmakingen, onder het kopje ‘Bekendmakingen 2021 week 51’;
  • Via ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0401);
  • Het addendum op de Welstandsnota 2015 kunt u inzien in het document ‘bijlagen bij toelichting’. Het heet ‘Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan’. Dit plan kunt u ook inzien op de website van ’t Suyt II via tsuyt.nl.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan of ontwerp-addendum heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 2 februari 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 3 februari 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 3 februari 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, bestemmingsplan zelf en het addendum op de Welstandsnota 2015 kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.