Nieuws

Veelgestelde vragen

De ontwikkeling van ’t Suyt II zou wellicht vragen kunnen oproepen. De meest gestelde vragen tot nu toe hebben we gebundeld in een memo. Er wordt onder meer uitgebreid toelichting gegeven op de keuze van het integreren van de reststrook in het nieuwe gebied. Dit is een resultaat van het doorlopen participatietraject met omwonenden en de klankbordgroep van ’t Suyt II. Deze groep bestaat uit omwonenden van: ’t Suyt I, de Meander, de Onderweg, de Plasweg en (mogelijke) toekomstige bewoners. In de memo nemen we u stap voor stap mee in de totstandkoming van het ontwerp voor fase II. Ook vragen over de ontsluiting (waar deze precies komt en wat dit betekent) worden beantwoord. We nodigen u uit de memo met veelgestelde vragen te downloaden om alles op uw gemak nog eens te lezen.

Verkeersmaatregelen Florijnlaan

2 april 2020 – Op de Florijnlaan wordt te hard gereden: althans dat wordt zo ervaren door omwonenden. In eerdere klankbordgroepsessies van omwonenden van ’t Suyt is dit meerdere malen aangekaart. Inmiddels is er onderzoek gedaan, zowel naar het (te) hard rijden als naar de mogelijkheid om de inrit van Be Fair te wijzigen. Het onderzoeksbureau heeft verschillende metingen uitgevoerd en zij adviseren om verschillende snelheid remmende maatregelen te nemen die van de Florijnlaan een echte 30km/u zone moeten maken. De gemeente gaat het volgende oppakken: twee bestaande drempels verhogen, een nieuw plateau aanleggen bij de Dukaatlaan en Florijnlaan, een nieuw plateau aan de Florijnlaan en de Caroluslaan en een nieuwe drempel bij het Hospice. Daarnaast komt er bij de ingang van Be Fair een bord met ‘let op uw snelheid’ en wordt aan begin van de Plasweg nogmaals een 30km/u bord geplaatst. Deze snelheidsremmende maatregelen worden op korte termijn doorgevoerd.

“Samenwerking was plezierig en professioneel”

17 maart 2020 – Ook dit keer geven wij graag het woord aan een van de klankbordgroepleden om zijn ervaring te delen. Nico van der Plas: “Ik vond de samenwerking tussen klankbordgroep en gemeente plezierig en professioneel. Het voorgestelde plan is, in een aantal bijeenkomsten, stap voor stap met ons besproken en verder ingevuld. Onze opmerkingen en suggesties zijn daarbij goed meegenomen en hebben ook daadwerkelijk geleid tot aanpassingen. Zo was er in de eerste schetsen, na het besluit om de naastgelegen groenstrook bij het plan te betrekken, weinig ruimte voor water. In de nieuwe opzet is dit gelukkig weer ruimschoots teruggebracht met bijvoorbeeld een centrale waterloop. Ook zijn onze bezwaren tegen één ingang van de wijk aan de Florijnlaan serieus genomen en zijn er nu meerdere ontsluitingen. Dat lijkt ons belangrijk voor de doorstroming en bereikbaarheid van de wijk. Er ligt nu een mooi integraal ontwerp met een goede balans tussen duurzame en leefbare oplossingen. ’t Suyt II wordt een mooie, groene wijk met een parkachtig middengebied en veel water. Waar eerst alleen contouren duidelijk waren, ligt er nu een mooi integraal plan. Wat mij betreft een geslaagd ontwerp waar het volgens mij zeer mooi wonen wordt.”

LET OP! Inloopavond op 16 maart gaat niet door!

13 maart 2020 – De inloopavond van 16 maart van gaat NIET door. Hiermee volgt gemeente Waddinxveen de landelijke maatregelen over het coronavirus, die op donderdag 12 maart zijn aangekondigd.

Evenementen waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn, worden afgelast
Dat geldt dus ook voor deze bijeenkomst.

Zodra een nieuwe datum bekend is, hoort u dit van ons
Op dit moment is een nieuwe datum nog niet bekend.

Heeft u vragen over het coronavirus, dan adviseren wij u de landelijke berichtgeving te volgen
U doet dit via www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Lokale informatie volgt u via www.waddinxveen.nl.

Met een kritische blik

12 maart 2020 – Stedenbouwkundigbureau plein06 ontwierp de plannen voor het nieuwe woongebied in ’t Suyt II en landschapsarchitect Linde Elsinga was natuurlijk bij alle sessies met omwonenden en klankbordgroep aanwezig. “Ik heb de samenwerking met de inwoners van Waddinxveen als heel prettig ervaren. Door hun kritische blik en goede feedback is het stedenbouwkundig plan echt beter geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inpassing van de nieuwe woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing. Er is meer aandacht voor de randen van het projectgebied gekomen in het ontwerp: brede groenzones met volle beplanting en meer ruimte voor bestaande watergangen om een grotere ‘buffer’ te creëren. De klankbordgroep heeft er ook mede voor gezorgd dat de waterstructuur echt de ‘ruggengraat’ van het plangebied is. Ik ben blij dat we samen met de inwoners de ambities van dit plan naar een hoger niveau hebben getild.”

Een plan voor de toekomst!

21 januari 2020 – De klankbordgroep was in de afgelopen maanden voor de projectgroep van ’t Suyt II een belangrijke sparringpartner. De groep bestaat uit 18 omwonenden van het plangebied en in diverse meetings hebben zij hun mening over de plannen kenbaar kunnen maken. Eén van de klankbordgroepleden is Barth van Laar. “Het participatietraject heb ik als zeer interactief en prettig ervaren. In het begin was het aftasten om te ervaren wat de invloed van de klankbordgroep zou zijn. Later in het proces heb ik gemerkt dat er echt iets met onze adviezen is gedaan. We hebben uiteindelijk gekozen voor een integraal plan waarin de groene reststrook is verwerkt. Een deel van deze strook zal definitief als het ‘groene hart’ van de wijk gaan dienen, om hiermee het landelijke karakter van de wijk te onderstrepen. Plein06 heeft uiteindelijk de strook verwerkt in een aangepast ontwerp. Hiervoor kregen ze bij de meeste klankbordgroepleden de handen op elkaar. Het is een plan voor de toekomst geworden waarin duurzaamheid een rol speelt en waarbinnen voor verschillende doelgroepen wordt gebouwd. ’t Suyt II wordt, in navolging van ’t Suyt I, volgens de tekeningen die er nu liggen, een mooie groene wijk. De klankbordgroep gaat ervan uit dat de gemeente Waddinxveen dit integrale ontwerp verder brengt. Daarnaast hebben wij de verwachting dat daarbij de interactie met de klankbordgroep zal worden gebruikt om ook tijdens de verdere uitwerking en realisatie het draagvlak onder de omwonenden te borgen.”

Groen & duurzaam

21 januari 2020 – ‘De Groenste wijk van Waddinxveen’ ben je niet zomaar. Om dit te bereiken wordt er door een extern bureau onderzocht hoe we duurzaamheid kunnen toepassen in het ontwerp. Er zal genoeg ruimte moeten zijn om te ontmoeten en te spelen én de wijk moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral de groene buffer naar Onderweg/Meander is in de verschillende participatiemomenten belangrijk gebleken. Naast de aansluiting op ’t Suyt I.

Op basis van de stedenbouwkundige structuur is een verdeling gemaakt in de diverse woonhofjes en is een gevarieerd programma ontstaan (met als uitgangspunt 30% sociale woningbouw). In totaal zullen er maximaal 150 woningen gebouwd worden.

2020 wordt het jaar van ’t Suyt!

20 december 2019 – We hebben namelijk goedkeuring van zowel de omwonenden als van het College op de visie. En dat is goed nieuws, want het betekent dat we de volgende stappen kunnen zetten. Weet u nog hoe we in januari van dit jaar zijn begonnen? Het plangebied liep eerst vanaf de Florijnlaan tot aan CVV Be Fair. De ‘reststrook aan de kant van de Onderweg’ was destijds nog niet concreet opgenomen in de plannen. In nauwe samenwerking tussen gemeente, stedenbouwkundig bureau plein06 en de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, is de visie tot stand gekomen. Met elkaar is een keuze gemaakt uit twee varianten op het ontwerp, waarbij de keuze erop is gevallen om de reststrook als integraal onderdeel van het plan mee te nemen.

De goedkeuring van het College die in week 51 is gegeven, betekent dat we in 2020 voor de mooie uitdaging staan om van ontwerp tot concrete uitvoering te komen. Ook dit zullen we samen met u doen. Voor nu: fijne feestdagen en tot in 2020.

Tara van den Ban, projectleider

Weer een stapje in ’t Suyt…

6 september 2019 – Vanaf deze week wordt er gewerkt om ’t Suyt I woonrijp te maken. Dit gebeurt in twee fases. De 1e periode loopt tot en met week 38. Hierbij wordt de Florijnlaan ter hoogte van Voetbalclub Be Fair, ingericht zodat deze straat ook afgerond is. Daarna beginnen ze met de tweede fase, die loopt tot en met week 41 en gebeurt ook op de Florijnlaan, maar dan ter hoogte van de Caroluslaan. De omwonenden krijgen van de aannemer ook een brief met extra informatie over de werkzaamheden. ’t Suyt wordt steeds een stukje mooier!

Plannen Plein06!

25 juli 2019 – Plein06 heeft voor ’t Suyt II een duidelijke visie. Ze benoemt het gebied als volgt: ‘Een planlocatie aan de rand van Waddinxveen, op de grens van de natte natuur van het Groene Hart en de verkaveling van de Zuidplaspolder’. Het bureau zet met deze visie in op de terugkeer van het polderlandschap. Landschapsarchitect Linde Elsinga: “Het grillige landschap met watergangen en natte groenstructuren horen naar onze mening echt in ’t Suyt II. Ze geven de toekomstige bewoners het gevoel van thuis komen. De polder wordt een waterrijk landschap en in de woonhofjes kunnen bijzondere woonvormen ontstaan. Dit is de basis voor woonkwaliteit en sociale samenhang. De diversiteit van de natuur zorgt voor biotopen waarin verschillende dieren voorkomen. In het plan vinden ook energieoplossingen en klimaatadaptatie een plek.”

Een eerste opzet van de structurenkaart met hoe de wijk er uit kan komen te zien vindt u hiernaast. Alle plannen van Plein06 vindt u ook in de presentatie van 19 juni.