Contrast
Groter

Nieuws

Definitief inrichtingsplan; wat staat daar eigenlijk in?

29 oktober 2021 – Een definitief inrichtingsplan, wat staat daar eigenlijk in? Landschapsarchitecte Linde Elsinga licht toe: “Zo’n plan laat eigenlijk zien hoe de tweede fase van ’t Suyt eruit komt te zien. Het wordt een woonwijk van hoge kwaliteit met groen, water en waar elkaar ontmoeten centraal staat. Auto’s zullen langzaam rijden en de straten zijn zo opgezet dat de buitenruimte en het wonen met elkaar verbonden zijn. Zoveel mogelijk woningen hebben voordeel van het groen; heerlijk aan de voorkant van de woning. Via wandelpaden kom je in het hart van de wijk: een sloot met daarnaast het plukbos en de schapenweide. Duurzaamheid was een punt wat we belangrijk vonden voor de keuzes voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor de materialen en beplanting. Maar ook in sociaal opzicht: er zijn veel plekken om te spelen en om elkaar te ontmoeten.”

Nu het inrichtingsplan is vastgesteld, kan de volgende fase van start. Aan het einde van dit jaar wordt het bestemmingsplan vastgesteld in de gemeenteraad Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste paal in het derde kwartaal van 2022 de grond in. Het inrichtingsplan vindt u op deze pagina.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpaddendum liggen ter inzage

27 juli 2021 – Het College van B&W heeft op 20 juli ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van ’t Suyt II en het ontwerpaddendum op de welstandsnota 2015.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 160 woningen mogelijk te maken. De woningen komen tussen ’t Suyt I, voetbalvereniging Be Fair en de Onderweg. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd kan worden.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Ook zal het bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden.

Reacties op voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021. Er zijn in totaal 12 inspraakreacties ontvangen, waarvan 1 van vooroverlegpartner Oasen. In de Nota van beantwoording inspraakreacties, is een samenvatting en beantwoording van de ingekomen reacties opgenomen. De Nota is opgenomen in bijlage 13 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota kunt u lezen welke wijzigingen er zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt de stukken bekijken via de website van de gemeente Waddinxveen

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 29 juli 2021 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0301). Het stedenbouwkundig plan is opgenomen in bijlage 1 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en te bekijken via de hierboven genoemde manieren.

U kunt tot en met 8 september 2021 uw reactie indienen

U kunt tot en met 8 september 2021 schriftelijk, mondeling of via de website van ’t Suyt II uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpaddendum kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.

Definitief inrichtingsplan

26 juli 2021 – ’t Suyt II zit in een belangrijke fase: de afronding van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Begin juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep en half augustus wordt dit plan afgerond. De wensen en meningen van de klankbordgroepleden zijn zoveel mogelijk meegenomen en waar mogelijk verwerkt. Vier thema’s spelen een rol: spelen, het plukbos en de schapenweide, de aansluiting op de Onderweg en het gebruik van materialen (materialisatie). Daan Vegter (Junior projectleider ’t Suyt): “We willen verschillende speelplekken maken waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met natuurlijke elementen. Zoals stapstenen in het water of materialen van hout. Voor kinderen tot vijf jaar komt er een grotere speelplek en ook in het plukbos komen plekken waar je lekker kunt spelen.

In de klankbordgroep zijn uiteenlopende ideeën over de grootte van het plukbos in relatie tot de schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen is er in klein comité nagedacht over een meer exacte uitwerking. Die nemen we mee in het definitieve inrichtingsplan. De klankbordgroep liet ook weten overlast van hangjongeren in de speelplekken te verwachten. In de uitwerking van de speelplekken nemen we dit als aandachtspunt mee.

Tot slot voegen we aan het inrichtingsplan een brede groene bomenrij toe, tussen ’t Suyt II en de Onderweg. We letten erop dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Dit is een belangrijke wens van de bewoners van de Onderweg. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we het definitieve inrichtingsplan half augustus delen met de klankbordgroep. Dan komt deze ook op de website te staan. Vervolgens vertalen we dit plan in een document voor de marktpartijen. Langzaamaan werken we toe naar wat voor de inwoners één van de leukste stappen is: de start van de bouw.”

Richting ontwerpbestemmingsplan

25 juli 2021 – In maart en april konden mensen een reactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarmee maak je kenbaar dat je ‘bezwaar’ maakt tegen (onderdelen van) het plan. Alle ingediende reacties worden behandeld volgens de wettelijke procedures en regelgeving. Dat betekent dat er een nota van beantwoording wordt gemaakt.
Afgelopen dinsdag (20 juli) heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Hierin worden ook de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan beantwoord en dit heeft op sommige plaatsen geleid tot aanpassingen of aanvullend onderzoek. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 29 juli voor 6 weken ter inzage. Ook dan is het mogelijk om er nog op te reageren. Vanaf donderdag 29 juli zal via de website van ’t Suyt II en de gemeentelijke website een link beschikbaar worden gesteld waar u de stukken kunt bekijken.

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad eind dit jaar plaats.

Schapenweide en een plukbos

25 juli 2021 – Eén van de elementen binnen het inrichtingsplan is het bewonersinitiatief voor een schapenweide. Dit zou kunnen komen op een mooi stukje grond, het onbebouwde terrein aan de Florijnlaan. De aanleiding voor dit initiatief is het succes van de huidige schapenweide. De gemeente wil altijd meedenken over wensen van bewoners en waar mogelijk faciliteren. De schapenweide voegt echt iets toe aan het gebied en zou heel goed passen in combinatie met het plukbos. Waar het plukbos voor iedereen toegankelijk is, zal de schapenweide dit niet zijn, maar het geeft wel een landelijke uitstraling. Wilt u meer weten over de schapenweide of het plukbos?

Lees hier de presentatie van de initiatiefnemers.

In gesprek met klankbordgroep over inrichtingsplan

14 juni 2021 – De ontwikkeling van ‘t Suyt ll zit in een belangrijke fase: het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt eind juni afgerond. Op maandag 7 juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep. De wensen en meningen uit de vorige klankbordgroepsessie van maart zijn in de nieuwe versie meegenomen. Samen met de klankbordgroep is er gekeken naar vier thema’s: 1. Spelen, 2. Plukbos en schapenweide, 3. Aansluiting op de Onderweg en 4. Materialisatie. Rondom het thema spelen is er vooral gekeken naar de locaties van de speelplekken en de inrichting. Het idee is om verschillende speelplekken in het plan te realiseren waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met de verschillende speelelementen. Hierbij valt te denken aan stapstenen in het water of houtmaterialen. Voor kinderen tot vijf jaar wordt een grotere speelplek met speeltoestellen gemaakt. In het Plukbos komen ook verschillende natuurlijke speelplekken. Daarnaast is er gekeken naar het Plukbos en de Schapenweide. In de klankbordgroep leven verschillende ideeën over de grootte van het Plukbos in relatie tot de Schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen zal in de aankomende weken in klein comité verder nagedacht worden over de exacte uitwerking. Daarvoor wordt een werkgroepje vanuit de klankbordgroep ingericht. Ook de mogelijke overlast rond speelplekken in de avonduren kwam ter sprake. In de uitwerking van de speelplekken zal dit aandachtspunt worden meegenomen. Als laatste is in de klankbordgroep besloten om de Schapenweide niet openbaar toegankelijk te maken. Het derde onderwerp was de aansluiting op de Onderweg. Landschapsarchitect Linde Elsinga (ECHO) liet zien dat er een brede groene bomenrij is ontworpen tussen ’t Suyt II en de Onderweg, waarbij er op wordt gelet dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Voor de bewoners van de Onderweg is dit een belangrijk uitgangspunt. Als laatste bespreekpunt stond op de agenda welke materialen worden gebruikt voor de inrichting van het openbaar gebied. Dat is namelijk best bepalend voor de uitstraling. In de plannen is goed zichtbaar gemaakt hoe de wijk er op dat punt uit komt te zien. De materialisatie sluit qua stijl aan bij ’t Suyt I, maar wordt nóg groener met grasbetontegels voor het parkeren en klinkerpaden in de groene ruimtes. De avond werd afgesloten met de planning voor de komende periode. Naar verwachting is het inrichtingsplan eind juni definitief. De definitieve versie is dan ook via de website in te zien. Ook in de toekomst blijft de klankbordgroep betrokken bij de inrichting van ’t Suyt ll.

Kleine werkzaamheden ’t Suyt fase II

4 juni 2021 – Maandag 7 juni start de gemeente met kleine werkzaamheden aan de waterhuishouding voor ’t Suyt fase II. Tijdens deze werkzaamheden worden onder andere de bestaande duikers vervangen door grotere duikers en er wordt een tweetal stuwen geplaatst. Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning nodig, omdat het om een kleine oppervlakte gaat die wordt aangepast.

De werkzaamheden zullen 2 tot 3 weken duren. Voor deze werkzaamheden is een kraan nodig. Deze kraan zal in de week voordat de werkzaamheden beginnen worden geplaatst bij voetbalpark Be Fair.

Daarnaast is er een aantal weken geleden door de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van de voorbelasting en het dempen en verleggen van de bestaande watergang van ’t Suyt fase II. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft op 27 mei 2021 besloten de vergunning te verlenen.

Voorbelasting van ’t Suyt fase II

20 mei 2021 – Er zijn vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor ‘t Suyt II over de voorbelasting van de gronden. We delen de informatie ook graag met u.

Er is een omgevingsvergunning nodig voor de voorbelasting en het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van ’t Suyt fase II

In juli 2019 was het advies van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) dat een omgevingsvergunning niet nodig was voor ’t Suyt II. Dit advies was gebaseerd op de regels van het bestemmingsplan ’t Suyt. Echter, dit advies had gebaseerd moeten zijn op het Parapluplan Archeologie en Parkeren. Hierin is aangegeven dat er voor het ophogen van de bodem en het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, wanneer de oppervlakte 1.000m² of meer bedraagt, wel een aanlegvergunning nodig is. Nu dit het geval is, is voor de huidige werkzaamheden een vergunning noodzakelijk. Daarnaast is een gedeelte van de voorbelasting gelegen op gronden met een agrarische bestemming (bestemmingsplan Zuidplas Noord). Omdat de voorbelasting niet bij deze bestemming hoort, is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 19 april 2021 en wordt door de ODMH behandeld. Verwachting is dat de aangevraagde omgevingsvergunning wordt verleend.

Het zand en de grond dat is gebruikt voor de voorbelasting is geschikt

Zowel het zand als de grond hebben de benodigde goedkeuringen en certificaten. Tijdens het werk kan het er weleens wat rommelig uitzien, maar de gegevens geven geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van het toegepaste zand en grond.

Er is geen verplichting voor de gemeente Waddinxveen om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten

In de gemeente Waddinxveen is in 2012 historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Waddinxveen heeft geen verplichting om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten. Initiatiefnemers van projecten in Waddinxveen kunnen vooraf informatie opvragen over ontplofbare oorlogsresten bij de gemeente Waddinxveen of bij de ODMH. We hebben echter wel het voornemen om initiatiefnemers proactief te gaan informeren. Daarover zijn we in gesprek met de ODMH.

Klankbordgroep maakt met een duidelijk doel keuzes

18 maart 2021 – De nieuwe klankbordgroep kwam op 8 maart voor het eerst online bij elkaar. En dat was direct een goed, inhoudelijk overleg om verdere stappen te zetten met het inrichtingsplan voor ’t Suyt II. Ruim 20 mensen deden mee. Een brede vertegenwoordiging van omwonenden uit ’t Suyt I, de Onderweg en omgeving én mogelijk nieuwe inwoners van ’t Suyt II. Doel van de avond was om wensen en meningen op te halen over de uitstraling voor de wijk. De indeling en bebouwing van de wijk staan vast zoals in het vastgestelde stedenbouwkundig plan is vastgelegd, maar over de inrichting van water & groen, en elementen zoals de speelvoorzieningen, kon de klankbordgroep wel haar mening geven. Wethouder Martijn Kortleven heette de aanwezigen welkom. Projectleider Tara van den Ban startte in een gezamenlijke sessie over het stedenbouwkundig plan. Gevolgd door een presentatie van Barth van Laar over een bewonersinitiatief: de schapenweide. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Vervolgens namen projectleider Daan Vegter en landschapsarchitect Linde Elsinga de klankbordgroep leden mee in de eisen voor het inrichtingsplan.

In het tweede deel van de bijeenkomst ging de groep uiteen in wat wij ‘breakoutrooms’ noemen. Dit waren informatieve en interessante sessies, waarin iedereen zijn stem kon laten horen. Over het groen dat onbebouwd blijft, uitten velen de wens om de schapenweide te combineren met een ‘tiny forest’ of plukbos. Dit is al vanaf vrijwel het begin van de meedenksessies een grote wens. Nog enigszins onduidelijk is de omvang van dit grondgebied, maar landschapsarchitect Linde (ECHO) gaf direct aan een goede balans te vinden voor de inrichting. De klankbordgroep leden zijn enthousiast over de plannen. Dit bleek onder andere uit het feit dat ze direct mee gingen denken over het onderhoud. Er waren ook wensen voor bijenhotels en vleermuishuizen. In de andere sessie ging het over spelen en inrichting. Hierbij gaven de deelnemers aan de voorkeur te hebben voor natuurlijke elementen. Met oog voor veiligheid: speeltoestellen moeten geschikt zijn voor 0-7 jarigen (niet te dicht bij het water), lichte kleuren, wandelpaden met schelpen of een bijzonder klinkerpad. Er is veel input opgehaald om verder te gaan met het inrichtingsplan. ECHO werkt het eerste ontwerp voor de inrichting nu verder uit en de klankbordgroep komt op korte termijn weer bij elkaar. Lees hier de complete terugkoppeling. 

Aanpassingen stedenbouwkundig plan

3 maart 2021 – De gemeenteraad heeft in september 2020 het stedenbouwkundig plan voor ‘t Suyt II aangepast. Landschapsarchitect Linde Elsinga neemt u graag mee in de wijzigingen en wat ze precies betekenen. Op de onderstaande plattegrond ziet u het aangepaste plan. In de oranje tekstvakken staan de wijzigingen. In de blauwe tekstvakken staat wat ongewijzigd is gebleven.

 

“Eén van de wensen van de gemeenteraad was de toevoeging van 10 extra woningen. Voor het grootste deel in het midden(huur)segment van de markt. Om dit passend te krijgen binnen de gewenste beeldkwaliteit en binnen het bestaande kader van groen en blauw, hebben we gezocht naar bijzondere soorten woningen die een ander formaat hebben dan een standaard woning. Voorbeelden ervan ziet u in deze mailing. We hebben de 10 extra woningen zoveel mogelijk over het plan verspreid. De meeste woningen in het plan concentreren zich aan de westzijde, zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af. Omdat door de 10 extra woningen, de parkeerdruk oploopt, hebben we ervoor gekozen extra haakse parkeervakken te realiseren aan de laan. De groene zones blijven nog steeds autovrij.

Een belangrijk uitgangspunt was het behouden van de landschappelijke kwaliteit van het plan. Daarom is de ruimtelijke structuur van het plan niet gewijzigd en zijn ook alle uitgangspunten voor de groene structuur (zoals speelplekken en een plukbos) in het nieuwe plan gebleven.”