Nieuws

Met een kritische blik

12 maart 2020 – Stedenbouwkundigbureau plein06 ontwierp de plannen voor het nieuwe woongebied in ’t Suyt II en landschapsarchitect Linde Elsinga was natuurlijk bij alle sessies met omwonenden en klankbordgroep aanwezig. “Ik heb de samenwerking met de inwoners van Waddinxveen als heel prettig ervaren. Door hun kritische blik en goede feedback is het stedenbouwkundig plan echt beter geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inpassing van de nieuwe woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing. Er is meer aandacht voor de randen van het projectgebied gekomen in het ontwerp: brede groenzones met volle beplanting en meer ruimte voor bestaande watergangen om een grotere ‘buffer’ te creëren. De klankbordgroep heeft er ook mede voor gezorgd dat de waterstructuur echt de ‘ruggengraat’ van het plangebied is. Ik ben blij dat we samen met de inwoners de ambities van dit plan naar een hoger niveau hebben getild.”

Een plan voor de toekomst!

21 januari 2020 – De klankbordgroep was in de afgelopen maanden voor de projectgroep van ’t Suyt II een belangrijke sparringpartner. De groep bestaat uit 18 omwonenden van het plangebied en in diverse meetings hebben zij hun mening over de plannen kenbaar kunnen maken. Eén van de klankbordgroepleden is Barth van Laar. “Het participatietraject heb ik als zeer interactief en prettig ervaren. In het begin was het aftasten om te ervaren wat de invloed van de klankbordgroep zou zijn. Later in het proces heb ik gemerkt dat er echt iets met onze adviezen is gedaan. We hebben uiteindelijk gekozen voor een integraal plan waarin de groene reststrook is verwerkt. Een deel van deze strook zal definitief als het ‘groene hart’ van de wijk gaan dienen, om hiermee het landelijke karakter van de wijk te onderstrepen. Plein06 heeft uiteindelijk de strook verwerkt in een aangepast ontwerp. Hiervoor kregen ze bij de meeste klankbordgroepleden de handen op elkaar. Het is een plan voor de toekomst geworden waarin duurzaamheid een rol speelt en waarbinnen voor verschillende doelgroepen wordt gebouwd. ’t Suyt II wordt, in navolging van ’t Suyt I, volgens de tekeningen die er nu liggen, een mooie groene wijk. De klankbordgroep gaat ervan uit dat de gemeente Waddinxveen dit integrale ontwerp verder brengt. Daarnaast hebben wij de verwachting dat daarbij de interactie met de klankbordgroep zal worden gebruikt om ook tijdens de verdere uitwerking en realisatie het draagvlak onder de omwonenden te borgen.”

Groen & duurzaam

21 januari 2020 – ‘De Groenste wijk van Waddinxveen’ ben je niet zomaar. Om dit te bereiken wordt er door een extern bureau onderzocht hoe we duurzaamheid kunnen toepassen in het ontwerp. Er zal genoeg ruimte moeten zijn om te ontmoeten en te spelen én de wijk moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral de groene buffer naar Onderweg/Meander is in de verschillende participatiemomenten belangrijk gebleken. Naast de aansluiting op ’t Suyt I.

Op basis van de stedenbouwkundige structuur is een verdeling gemaakt in de diverse woonhofjes en is een gevarieerd programma ontstaan (met als uitgangspunt 30% sociale woningbouw). In totaal zullen er maximaal 150 woningen gebouwd worden.

2020 wordt het jaar van ’t Suyt!

20 december 2019 – We hebben namelijk goedkeuring van zowel de omwonenden als van het College op de visie. En dat is goed nieuws, want het betekent dat we de volgende stappen kunnen zetten. Weet u nog hoe we in januari van dit jaar zijn begonnen? Het plangebied liep eerst vanaf de Florijnlaan tot aan CVV Be Fair. De ‘reststrook aan de kant van de Onderweg’ was destijds nog niet concreet opgenomen in de plannen. In nauwe samenwerking tussen gemeente, stedenbouwkundig bureau plein06 en de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, is de visie tot stand gekomen. Met elkaar is een keuze gemaakt uit twee varianten op het ontwerp, waarbij de keuze erop is gevallen om de reststrook als integraal onderdeel van het plan mee te nemen.

De goedkeuring van het College die in week 51 is gegeven, betekent dat we in 2020 voor de mooie uitdaging staan om van ontwerp tot concrete uitvoering te komen. Ook dit zullen we samen met u doen. Voor nu: fijne feestdagen en tot in 2020.

Tara van den Ban, projectleider

Weer een stapje in ’t Suyt…

6 september 2019 – Vanaf deze week wordt er gewerkt om ’t Suyt I woonrijp te maken. Dit gebeurt in twee fases. De 1e periode loopt tot en met week 38. Hierbij wordt de Florijnlaan ter hoogte van Voetbalclub Be Fair, ingericht zodat deze straat ook afgerond is. Daarna beginnen ze met de tweede fase, die loopt tot en met week 41 en gebeurt ook op de Florijnlaan, maar dan ter hoogte van de Caroluslaan. De omwonenden krijgen van de aannemer ook een brief met extra informatie over de werkzaamheden. ’t Suyt wordt steeds een stukje mooier!

Plannen Plein06!

25 juli 2019 – Plein06 heeft voor ’t Suyt II een duidelijke visie. Ze benoemt het gebied als volgt: ‘Een planlocatie aan de rand van Waddinxveen, op de grens van de natte natuur van het Groene Hart en de verkaveling van de Zuidplaspolder’. Het bureau zet met deze visie in op de terugkeer van het polderlandschap. Landschapsarchitect Linde Elsinga: “Het grillige landschap met watergangen en natte groenstructuren horen naar onze mening echt in ’t Suyt II. Ze geven de toekomstige bewoners het gevoel van thuis komen. De polder wordt een waterrijk landschap en in de woonhofjes kunnen bijzondere woonvormen ontstaan. Dit is de basis voor woonkwaliteit en sociale samenhang. De diversiteit van de natuur zorgt voor biotopen waarin verschillende dieren voorkomen. In het plan vinden ook energieoplossingen en klimaatadaptatie een plek.”

Een eerste opzet van de structurenkaart met hoe de wijk er uit kan komen te zien vindt u hiernaast. Alle plannen van Plein06 vindt u ook in de presentatie van 19 juni.

Terugkoppeling participatie

22 juli 2019 – In juni en juli was er op diverse momenten gelegenheid om feedback te geven op de visie van plein06. De klankbordgroep gaf op 19 juni vier belangrijke aandachtspunten mee: de plangrens en de extra groenstrook, de ontsluiting van de woonwijk, de mandelige gebieden (met elkaar een stuk tuin in beheer nemen als verlenging van eigen achtertuin) en de inpassing van eventuele hoogbouw. De belangrijkste uitkomsten van de klankbordgroep bijeenkomst leest u op onze website! Op 4 juli vond de brede bewonersavond plaats. De visie van het stedenbouwkundig bureau was na de klankbordgroep bijeenkomst al deels aangepast. Aan de hand van vier thema’s werden de plannen gepresenteerd: Randvoorwaarden & Programma van Eisen, Verkeer, Groen & Structuur en Duurzaamheid. Iedereen kon met behulp van post-its zijn of haar eigen inbreng, mogelijke wijzigingen en voorkeuren aangeven. Over het algemeen werd er positief gereageerd op de plannen. Er werden ook wat kritische vragen gesteld: onder andere over de verkeerssituatie/ontsluiting en de hoogbouw. Een verslag vindt u op onze website.

’t Suyt vanuit de lucht!

16 juli 2019 – Bekijk de wijk eens vanaf een ander oogpunt! Jarno Ursum heeft deze mooie video met ons gedeeld en laat ’t Suyt met al zijn charmes zien. Ook is het plangebied voor ’t Suyt II goed in beeld. Waddinxveen kan best trots zijn op zo’n mooie wijk!

Maak kennis met Plein06

Stedenbouwkundigbureau Plein06 maakt het ontwerp voor ’t Suyt II. Ze hebben veel ervaring en waren aangenaam verrast door de daadkracht van het projectbureau. Landschapsarchitect Linde Elsinga stelt zichzelf en het bedrijf graag aan u voor. “Plein06 is een Rotterdams ontwerpbureau dat ‘slim procesdenken’ combineert met krachtige ontwerpen van stedenbouw en landschap. Wij zijn creatief én analytisch. We koppelen integraal ontwerp aan het bij elkaar brengen van mensen en zo creëren we duurzame en inspirerende plekken. We ontwerpen met oog voor detail en omarmen belangrijke waarden van nu, zoals natuurinclusief- en klimaatadaptief. We staan dus voor duurzame ontwerpen! Ons team bestaat uit 20 landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen: enthousiaste vakmannen en -vrouwen die met passie hun talent inzetten om de projecten naar een hoger niveau te tillen. Door samen op te trekken blijven we onszelf ontwikkelen. Elke dag weer!”

Participatiebijeenkomst ’t Suyt II: Wrap-up

29 januari was het zover! ’t Suyt ging samen met omwonenden en andere belangstellenden de tweede fase in. Dat gebeurde in een interactieve bijeenkomst met meer dan 100 geïnteresseerden. De avond bestond uit twee delen: de sfeer en beleving bepalen door het creëren van moodboards én het inrichten van het gebied op grote plankaarten. De belangrijkste uitkomsten: een groen karakter, de groenstrook tussen ’t Suyt en de Onderweg moet vrij blijven van bebouwing, veel grondgebonden woningen, aandacht voor de ontsluiting, veel water en groen en veilig spelen voor de kinderen. Over één ding waren alle aanwezigen het in het bijzonder eens: ’t Suyt moet vooral een duurzame wijk worden.