Contrast
Groter

Nieuws

Lekker buiten in ’t Suyt!

9 juni 2022 – De mensen die in de buurt van ’t Suyt wonen, namen vorig jaar het initiatief voor een (permanente) schapenweide in ’t Suyt. “Dat past natuurlijk helemaal bij de landelijke uitstraling en daarom waren we erg blij met dit plan,” vertelt projectleider Daan Vegter. “Bovendien is het leuk dat dit echt vanuit de omwonenden zelf is gekomen. In mei is de bruikleenovereenkomst ondertekend. De initiatiefnemers ‘lenen’ de grond van de gemeente. En we hebben afspraken gemaakt over de bestemming en het onderhoud. Er moet echt samenhang komen tussen de weide en de wijk. Daarom zullen er leuke activiteiten komen voor de buurt, zoals het samen scheren van de schapen!”

De schapen waren al een tijdje aan het grazen op deze plek, maar door het werk aan de poeltjes voor de rugstreeppad moesten ze tijdelijk verhuizen. Initiatiefnemers Barth van Laar, Dirk Koetsier en Pim Nolen zijn blij met de nieuwe schapenweide. Barth: “Het is echt heel leuk dat het nieuwe stuk van de weide al vorm krijgt. Door de aanleg van de poel, is er ook gelijk aankleding voor dit deel van het groen. En de schapen hebben straks nog meer weide om van te genieten. Iedereen is welkom om kennis te maken met de nieuwe buurtjes. Tot snel!”

Nieuwe bewoners in ’t Suyt: de rugstreeppad

9 juni 2022 – In juni vorig jaar was er ineens een nieuwe bewoner in ’t Suyt: de rugstreeppad. Dat betekende wel iets, want dit is een beschermd diertje. We namen een ecoloog in de arm zodat de rugstreeppad kan blijven wonen in het plangebied en we tegelijk ook verder kunnen met de ontwikkeling. Vanaf maart leidde dat tot een aantal concrete acties. Ecoloog Marcel Schildwacht vertelt. “De rugstreeppad is een bijzonder dier; hij heeft een opvallend uiterlijk door de gele streep op zijn rug. Om hem een fijn leefgebied te geven, hebben we twee biotopen geplaatst. Dit zijn een soort ondiepe poeltjes, waar de Rugstreeppad kan voortplanten, overwinteren en schuilen. Eén van die poeltjes ligt tussen de nieuwe Bentwoudlaan en de voetbalvelden van Be Fair. De andere in de groene zone van ’t Suyt II. Daarnaast hebben we het toekomstige bouwterrein afgeschermd met paddenschermen.

Ontdekkingsreizigers
De rugstreeppad is trouwens een echte ontdekkingsreiziger. Bij de start van de voorbereidende werkzaamheden, de voorbelasting, waren de padden nog nergens te vinden. Nadat er een nieuwe sloot was gemaakt, kwamen ze naar ‘t Suyt. Deze padden hebben een enorm reukvermogen en zo ontdekken ze dat er nieuwe plekken zijn om zich voort te planten. Door hun verhuizing naar ’t Suyt moesten er maatregelen getroffen worden om de woonwijk te kunnen bouwen. Met de biotoop aanpassingen hebben de padden nu een nieuwe leefomgeving in een zogeheten compensatiegebied. De biotopen hebben geen verbinding met de sloten in de omgeving. Het water in de poeltjes warmt daardoor sneller op en de waterkwaliteit is groter. We hebben ook stenen en zand aangebracht, zodat ze zich kunnen verstoppen voor ‘roofdieren’ en kunnen overwinteren. Nu het warmer wordt, komen ze uit hun winterslaap en worden ze met de paddenschermen naar de waterpoel geleid. De schermen hebben een overstap waar de padden maar vanaf één kant in kunnen. Hierdoor blijven ze in de poelen en gaan niet alsnog terug naar het bouwterrein. Hoe ze zich in de toekomst gaan bewegen weten we natuurlijk niet, maar de kans is heel groot dat ze in hun nieuwe, aantrekkelijk leefgebied blijven. En dat is ook precies de bedoeling!”

Werkzaamheden aan ’t Suyt II

18 maart 2022 – De gemeente gaat vanaf maandag 21 maart een aantal werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) die door de gemeente is aangevraagd.

Er worden twee leefgebieden voor de rugstreeppad gemaakt (biotopen genaamd), zie de afbeelding voor de locatie. De eerste biotoop wordt buiten het plangebied tussen de nieuwe Bentwoudlaan en Be Fair geplaatst. De tweede biotoop ligt in ’t Suyt II, in de groene zone. Deze zone is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor de beschermde diersoort.

Naast deze twee biotopen wordt er een paddenscherm rondom de voorbelasting geplaatst. De beschermde dieren kunnen zo het gebied uit, maar kunnen er niet meer in.

De werkzaamheden duren tot ca. 1 april en worden conform een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.

Kleine werkzaamheden aan ‘t Suyt fase II

4 februari 2022 – Vanaf 7 februari vinden er kleine werkzaamheden plaats aan de nieuw gegraven watergang op het perceel van ’t Suyt fase II.
Dit is nodig omdat de plannen zijn gewijzigd als gevolg van het inrichtingsplan. De watergang wordt hierdoor iets verplaatst.
De werkzaamheden worden volgens de huidige verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Beschermde diersoort de rugstreeppad

De gemeente gaat ook nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad.
Als er meer bekend is over deze werkzaamheden dan informeren wij u hierover.

Bestemmingsplan ’t Suyt II vastgesteld!

23 december 2021 – De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om 160 woningen te bouwen tussen de Onderweg, ’t Suyt I en voetbalvereniging Be Fair. Het plan past niet binnen de kaders die de geldende bestemmingsplannen bieden waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is. Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan van ’t Suyt II vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in totaal 160 woningen te bouwen. Er is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan opgesteld om de opzet en uitstraling van de woningen op een zorgvuldige manier in de omgeving in te passen. Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan kan als toetsingskader worden gebruikt nu het als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld is. Hiermee vervangt dit plan de welstandsvrije status dat het plangebied had. Lees meer op de pagina bestemmingsplan.

De vaststelling van het bestemmingsplan in een belangrijke stap voor de tweede fase van ’t Suyt. Want nu deze akkoord is en ook het inrichtingsplan definitief is, kunnen we doorgaan naar de volgende fase. Hierin zullen er marktpartijen geselecteerd worden en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden om van ’t Suyt II een prachtige aanvulling te maken op de eerste fase.

Onderzoek duurzaamheid

29 oktober 2021 – ’t Suyt II is een bijzonder duurzaam nieuwbouwproject. In deze groene buurt staan drie duurzaamheidspijlers centraal, die zijn uitgewerkt in het duurzaamheidsambitieplan dat u via deze link kunt vinden.

1. Duurzaamheid leeft!

In ’t Suyt I is duurzaamheid al zichtbaar en tastbaar. In de ‘natuurlijke look and feel’ van de woningen en door de betrokkenheid van de bewoners die dankzij de zonnepanelen op de woningen bijdragen aan lokale energieopwekking. Ook dankzij de minimale verharding in hun tuinen helpen ze om Waddinxveen een stukje klimaat-bestendiger te maken. In ’t Suyt II zal zeker opvolging gegeven worden aan deze initiatieven.

2. Energie om te delen

Nul-op-de-meter woningen maken van ’t Suyt II een woonwijk met een ‘state-of-the-art’ energieconcept. Er wordt vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen, door slim om te gaan met de opgewekte energie. Wat is er leuker dan zelf opgewekte energie ook zelf te gebruiken? Een ‘energiemanagementsysteem’ en ‘smart grid-ready’ warmtepompen maken dit zeker mogelijk. Daarnaast kunnen elektrische auto’s worden opgeladen met zonnestroom die in ‘t Suyt is opgewekt.

3. Natuurlijk wonen

In ’t Suyt II is er aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering. Dit is vastgelegd in een integrale visie op het thema duurzaamheid. Zowel de woningen als de openbare ruimte worden ingericht voor dieren en planten en aangepast voor eventuele klimaatveranderingen. Zo wordt ’t Suyt II niet alleen een gezonde woonwijk, maar ook een inspiratiebron voor ‘duurzaamheid in de praktijk’.

Gesignaleerd de Rugstreeppad

29 oktober 2021 – Een oplettende bewoner heeft laatst een rugstreeppad gezien op het bouwterrein van ’t Suyt II. Deze pad, die opvalt door de geelachtige lengtestreep op het midden van zijn rug, is een beschermde diersoort. Dat betekent dat zijn aanwezigheid gevolgen kan hebben voor de voortgang van de bouw. Om te bevestigen dat het hier daadwerkelijk gaat om een rugstreeppad is er afgelopen zomer, op advies van de ODMH, een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het beestje zich heeft gevestigd op ’t Suyt fase II. De aanwezigheid van de padden betekent dat de gemeente een ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) moet aanvragen. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van deze ontheffingsaanvraag. We verwachten voor nu dat het geen vertraging oplevert voor de bouw van de woningen.

Definitief inrichtingsplan; wat staat daar eigenlijk in?

29 oktober 2021 – Een definitief inrichtingsplan, wat staat daar eigenlijk in? Landschapsarchitecte Linde Elsinga licht toe: “Zo’n plan laat eigenlijk zien hoe de tweede fase van ’t Suyt eruit komt te zien. Het wordt een woonwijk van hoge kwaliteit met groen, water en waar elkaar ontmoeten centraal staat. Auto’s zullen langzaam rijden en de straten zijn zo opgezet dat de buitenruimte en het wonen met elkaar verbonden zijn. Zoveel mogelijk woningen hebben voordeel van het groen; heerlijk aan de voorkant van de woning. Via wandelpaden kom je in het hart van de wijk: een sloot met daarnaast het plukbos en de schapenweide. Duurzaamheid was een punt wat we belangrijk vonden voor de keuzes voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor de materialen en beplanting. Maar ook in sociaal opzicht: er zijn veel plekken om te spelen en om elkaar te ontmoeten.”

Nu het inrichtingsplan is vastgesteld, kan de volgende fase van start. Aan het einde van dit jaar wordt het bestemmingsplan vastgesteld in de gemeenteraad Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste paal in het derde kwartaal van 2022 de grond in. Het inrichtingsplan vindt u op deze pagina.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpaddendum liggen ter inzage

27 juli 2021 – Het College van B&W heeft op 20 juli ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van ’t Suyt II en het ontwerpaddendum op de welstandsnota 2015.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 160 woningen mogelijk te maken. De woningen komen tussen ’t Suyt I, voetbalvereniging Be Fair en de Onderweg. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd kan worden.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Ook zal het bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden.

Reacties op voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021. Er zijn in totaal 12 inspraakreacties ontvangen, waarvan 1 van vooroverlegpartner Oasen. In de Nota van beantwoording inspraakreacties, is een samenvatting en beantwoording van de ingekomen reacties opgenomen. De Nota is opgenomen in bijlage 13 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota kunt u lezen welke wijzigingen er zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt de stukken bekijken via de website van de gemeente Waddinxveen

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 29 juli 2021 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0301). Het stedenbouwkundig plan is opgenomen in bijlage 1 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en te bekijken via de hierboven genoemde manieren.

U kunt tot en met 8 september 2021 uw reactie indienen

U kunt tot en met 8 september 2021 schriftelijk, mondeling of via de website van ’t Suyt II uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpaddendum kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.

Definitief inrichtingsplan

26 juli 2021 – ’t Suyt II zit in een belangrijke fase: de afronding van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Begin juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep en half augustus wordt dit plan afgerond. De wensen en meningen van de klankbordgroepleden zijn zoveel mogelijk meegenomen en waar mogelijk verwerkt. Vier thema’s spelen een rol: spelen, het plukbos en de schapenweide, de aansluiting op de Onderweg en het gebruik van materialen (materialisatie). Daan Vegter (Junior projectleider ’t Suyt): “We willen verschillende speelplekken maken waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met natuurlijke elementen. Zoals stapstenen in het water of materialen van hout. Voor kinderen tot vijf jaar komt er een grotere speelplek en ook in het plukbos komen plekken waar je lekker kunt spelen.

In de klankbordgroep zijn uiteenlopende ideeën over de grootte van het plukbos in relatie tot de schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen is er in klein comité nagedacht over een meer exacte uitwerking. Die nemen we mee in het definitieve inrichtingsplan. De klankbordgroep liet ook weten overlast van hangjongeren in de speelplekken te verwachten. In de uitwerking van de speelplekken nemen we dit als aandachtspunt mee.

Tot slot voegen we aan het inrichtingsplan een brede groene bomenrij toe, tussen ’t Suyt II en de Onderweg. We letten erop dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Dit is een belangrijke wens van de bewoners van de Onderweg. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we het definitieve inrichtingsplan half augustus delen met de klankbordgroep. Dan komt deze ook op de website te staan. Vervolgens vertalen we dit plan in een document voor de marktpartijen. Langzaamaan werken we toe naar wat voor de inwoners één van de leukste stappen is: de start van de bouw.”