Contrast
Groter

Nieuws

Richting ontwerpbestemmingsplan

25 juli 2021 – In maart en april konden mensen een reactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarmee maak je kenbaar dat je ‘bezwaar’ maakt tegen (onderdelen van) het plan. Alle ingediende reacties worden behandeld volgens de wettelijke procedures en regelgeving. Dat betekent dat er een nota van beantwoording wordt gemaakt.
Afgelopen dinsdag (20 juli) heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Hierin worden ook de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan beantwoord en dit heeft op sommige plaatsen geleid tot aanpassingen of aanvullend onderzoek. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 29 juli voor 6 weken ter inzage. Ook dan is het mogelijk om er nog op te reageren. Vanaf donderdag 29 juli zal via de website van ’t Suyt II en de gemeentelijke website een link beschikbaar worden gesteld waar u de stukken kunt bekijken.

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad eind dit jaar plaats.

Schapenweide en een plukbos

25 juli 2021 – Eén van de elementen binnen het inrichtingsplan is het bewonersinitiatief voor een schapenweide. Dit zou kunnen komen op een mooi stukje grond, het onbebouwde terrein aan de Florijnlaan. De aanleiding voor dit initiatief is het succes van de huidige schapenweide. De gemeente wil altijd meedenken over wensen van bewoners en waar mogelijk faciliteren. De schapenweide voegt echt iets toe aan het gebied en zou heel goed passen in combinatie met het plukbos. Waar het plukbos voor iedereen toegankelijk is, zal de schapenweide dit niet zijn, maar het geeft wel een landelijke uitstraling. Wilt u meer weten over de schapenweide of het plukbos?

Lees hier de presentatie van de initiatiefnemers.

In gesprek met klankbordgroep over inrichtingsplan

14 juni 2021 – De ontwikkeling van ‘t Suyt ll zit in een belangrijke fase: het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt eind juni afgerond. Op maandag 7 juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep. De wensen en meningen uit de vorige klankbordgroepsessie van maart zijn in de nieuwe versie meegenomen. Samen met de klankbordgroep is er gekeken naar vier thema’s: 1. Spelen, 2. Plukbos en schapenweide, 3. Aansluiting op de Onderweg en 4. Materialisatie. Rondom het thema spelen is er vooral gekeken naar de locaties van de speelplekken en de inrichting. Het idee is om verschillende speelplekken in het plan te realiseren waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met de verschillende speelelementen. Hierbij valt te denken aan stapstenen in het water of houtmaterialen. Voor kinderen tot vijf jaar wordt een grotere speelplek met speeltoestellen gemaakt. In het Plukbos komen ook verschillende natuurlijke speelplekken. Daarnaast is er gekeken naar het Plukbos en de Schapenweide. In de klankbordgroep leven verschillende ideeën over de grootte van het Plukbos in relatie tot de Schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen zal in de aankomende weken in klein comité verder nagedacht worden over de exacte uitwerking. Daarvoor wordt een werkgroepje vanuit de klankbordgroep ingericht. Ook de mogelijke overlast rond speelplekken in de avonduren kwam ter sprake. In de uitwerking van de speelplekken zal dit aandachtspunt worden meegenomen. Als laatste is in de klankbordgroep besloten om de Schapenweide niet openbaar toegankelijk te maken. Het derde onderwerp was de aansluiting op de Onderweg. Landschapsarchitect Linde Elsinga (ECHO) liet zien dat er een brede groene bomenrij is ontworpen tussen ’t Suyt II en de Onderweg, waarbij er op wordt gelet dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Voor de bewoners van de Onderweg is dit een belangrijk uitgangspunt. Als laatste bespreekpunt stond op de agenda welke materialen worden gebruikt voor de inrichting van het openbaar gebied. Dat is namelijk best bepalend voor de uitstraling. In de plannen is goed zichtbaar gemaakt hoe de wijk er op dat punt uit komt te zien. De materialisatie sluit qua stijl aan bij ’t Suyt I, maar wordt nóg groener met grasbetontegels voor het parkeren en klinkerpaden in de groene ruimtes. De avond werd afgesloten met de planning voor de komende periode. Naar verwachting is het inrichtingsplan eind juni definitief. De definitieve versie is dan ook via de website in te zien. Ook in de toekomst blijft de klankbordgroep betrokken bij de inrichting van ’t Suyt ll.

Kleine werkzaamheden ’t Suyt fase II

4 juni 2021 – Maandag 7 juni start de gemeente met kleine werkzaamheden aan de waterhuishouding voor ’t Suyt fase II. Tijdens deze werkzaamheden worden onder andere de bestaande duikers vervangen door grotere duikers en er wordt een tweetal stuwen geplaatst. Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning nodig, omdat het om een kleine oppervlakte gaat die wordt aangepast.

De werkzaamheden zullen 2 tot 3 weken duren. Voor deze werkzaamheden is een kraan nodig. Deze kraan zal in de week voordat de werkzaamheden beginnen worden geplaatst bij voetbalpark Be Fair.

Daarnaast is er een aantal weken geleden door de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van de voorbelasting en het dempen en verleggen van de bestaande watergang van ’t Suyt fase II. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft op 27 mei 2021 besloten de vergunning te verlenen.

Voorbelasting van ’t Suyt fase II

20 mei 2021 – Er zijn vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor ‘t Suyt II over de voorbelasting van de gronden. We delen de informatie ook graag met u.

Er is een omgevingsvergunning nodig voor de voorbelasting en het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van ’t Suyt fase II

In juli 2019 was het advies van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) dat een omgevingsvergunning niet nodig was voor ’t Suyt II. Dit advies was gebaseerd op de regels van het bestemmingsplan ’t Suyt. Echter, dit advies had gebaseerd moeten zijn op het Parapluplan Archeologie en Parkeren. Hierin is aangegeven dat er voor het ophogen van de bodem en het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, wanneer de oppervlakte 1.000m² of meer bedraagt, wel een aanlegvergunning nodig is. Nu dit het geval is, is voor de huidige werkzaamheden een vergunning noodzakelijk. Daarnaast is een gedeelte van de voorbelasting gelegen op gronden met een agrarische bestemming (bestemmingsplan Zuidplas Noord). Omdat de voorbelasting niet bij deze bestemming hoort, is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 19 april 2021 en wordt door de ODMH behandeld. Verwachting is dat de aangevraagde omgevingsvergunning wordt verleend.

Het zand en de grond dat is gebruikt voor de voorbelasting is geschikt

Zowel het zand als de grond hebben de benodigde goedkeuringen en certificaten. Tijdens het werk kan het er weleens wat rommelig uitzien, maar de gegevens geven geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van het toegepaste zand en grond.

Er is geen verplichting voor de gemeente Waddinxveen om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten

In de gemeente Waddinxveen is in 2012 historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Waddinxveen heeft geen verplichting om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten. Initiatiefnemers van projecten in Waddinxveen kunnen vooraf informatie opvragen over ontplofbare oorlogsresten bij de gemeente Waddinxveen of bij de ODMH. We hebben echter wel het voornemen om initiatiefnemers proactief te gaan informeren. Daarover zijn we in gesprek met de ODMH.

Klankbordgroep maakt met een duidelijk doel keuzes

18 maart 2021 – De nieuwe klankbordgroep kwam op 8 maart voor het eerst online bij elkaar. En dat was direct een goed, inhoudelijk overleg om verdere stappen te zetten met het inrichtingsplan voor ’t Suyt II. Ruim 20 mensen deden mee. Een brede vertegenwoordiging van omwonenden uit ’t Suyt I, de Onderweg en omgeving én mogelijk nieuwe inwoners van ’t Suyt II. Doel van de avond was om wensen en meningen op te halen over de uitstraling voor de wijk. De indeling en bebouwing van de wijk staan vast zoals in het vastgestelde stedenbouwkundig plan is vastgelegd, maar over de inrichting van water & groen, en elementen zoals de speelvoorzieningen, kon de klankbordgroep wel haar mening geven. Wethouder Martijn Kortleven heette de aanwezigen welkom. Projectleider Tara van den Ban startte in een gezamenlijke sessie over het stedenbouwkundig plan. Gevolgd door een presentatie van Barth van Laar over een bewonersinitiatief: de schapenweide. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Vervolgens namen projectleider Daan Vegter en landschapsarchitect Linde Elsinga de klankbordgroep leden mee in de eisen voor het inrichtingsplan.

In het tweede deel van de bijeenkomst ging de groep uiteen in wat wij ‘breakoutrooms’ noemen. Dit waren informatieve en interessante sessies, waarin iedereen zijn stem kon laten horen. Over het groen dat onbebouwd blijft, uitten velen de wens om de schapenweide te combineren met een ‘tiny forest’ of plukbos. Dit is al vanaf vrijwel het begin van de meedenksessies een grote wens. Nog enigszins onduidelijk is de omvang van dit grondgebied, maar landschapsarchitect Linde (ECHO) gaf direct aan een goede balans te vinden voor de inrichting. De klankbordgroep leden zijn enthousiast over de plannen. Dit bleek onder andere uit het feit dat ze direct mee gingen denken over het onderhoud. Er waren ook wensen voor bijenhotels en vleermuishuizen. In de andere sessie ging het over spelen en inrichting. Hierbij gaven de deelnemers aan de voorkeur te hebben voor natuurlijke elementen. Met oog voor veiligheid: speeltoestellen moeten geschikt zijn voor 0-7 jarigen (niet te dicht bij het water), lichte kleuren, wandelpaden met schelpen of een bijzonder klinkerpad. Er is veel input opgehaald om verder te gaan met het inrichtingsplan. ECHO werkt het eerste ontwerp voor de inrichting nu verder uit en de klankbordgroep komt op korte termijn weer bij elkaar. Lees hier de complete terugkoppeling. 

Aanpassingen stedenbouwkundig plan

3 maart 2021 – De gemeenteraad heeft in september 2020 het stedenbouwkundig plan voor ‘t Suyt II aangepast. Landschapsarchitect Linde Elsinga neemt u graag mee in de wijzigingen en wat ze precies betekenen. Op de onderstaande plattegrond ziet u het aangepaste plan. In de oranje tekstvakken staan de wijzigingen. In de blauwe tekstvakken staat wat ongewijzigd is gebleven.

 

“Eén van de wensen van de gemeenteraad was de toevoeging van 10 extra woningen. Voor het grootste deel in het midden(huur)segment van de markt. Om dit passend te krijgen binnen de gewenste beeldkwaliteit en binnen het bestaande kader van groen en blauw, hebben we gezocht naar bijzondere soorten woningen die een ander formaat hebben dan een standaard woning. Voorbeelden ervan ziet u in deze mailing. We hebben de 10 extra woningen zoveel mogelijk over het plan verspreid. De meeste woningen in het plan concentreren zich aan de westzijde, zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af. Omdat door de 10 extra woningen, de parkeerdruk oploopt, hebben we ervoor gekozen extra haakse parkeervakken te realiseren aan de laan. De groene zones blijven nog steeds autovrij.

Een belangrijk uitgangspunt was het behouden van de landschappelijke kwaliteit van het plan. Daarom is de ruimtelijke structuur van het plan niet gewijzigd en zijn ook alle uitgangspunten voor de groene structuur (zoals speelplekken en een plukbos) in het nieuwe plan gebleven.”

“Een gevarieerd en duurzaam programma!”

30 december 2020 – Sinds oktober 2020 heeft Waddinxveen een nieuwe wethouder ruimtelijke ontwikkeling: Martijn Kortleven. Wethouder Kortleven is dus ook verantwoordelijk voor ’t Suyt.  Wat vindt onze nieuwe wethouder van het plan? En heeft zijn komst invloed op de plannen voor de tweede fase. In een kort interview laat hij weten dat dit laatste niet aan de orde is. Wethouder Kortleven: “Mijn komst zal voor dit lopende plan geen directe gevolgen hebben. Het is een mooi woningbouwplan met veel groen en ik ga me ervoor inzetten om de eerder gestelde doelen te behalen. Mijn voorganger (Kirsten Schippers) heeft hoog ingezet op duurzaam en groen. Die ambities volg ik graag. Als gemeente is het goed om voorbeeldgedrag te tonen, om ook andere Waddinxveners te inspireren. Daarnaast ben ik enthousiast over het evenwichtige woonprogramma van dit plan. Er is ruimte voor duurdere woningen én ingezet op betaalbare huizen in zowel de koop- als huursector. Zo kan iedereen een plek krijgen in ’t Suyt II. Wat u van mij kunt verwachten als wethouder? Dat ik op de hoogte ben van alles wat er speelt in de wijk. En er voor open sta om met u van gedachten te wisselen over de verdere invulling van het plan. Bijvoorbeeld tijdens een van de bijeenkomsten die in 2021 gepland worden. Graag tot snel!”

Ook actief meedenken met de klankbordgroep?

30 december 2020 – Klankbordgroeplid Tineke Hofstra: “Ik ben al langere tijd betrokken bij de vorming van de plannen voor ’t Suyt II. De voorlichtings- bijeenkomsten zitten goed in elkaar en zijn duidelijk. Ik ben nu vooral benieuwd wanneer de uitvoering van het project plaatsvindt. Omdat ik graag aangesloten wil blijven bij wat er gaat gebeuren in mijn mogelijk nieuwe thuis, blijf ik ook in het vervolg actief betrokken. Wordt u mijn nieuwe klankbordgroep-collega?”

Disclaimer maart 2021: voor het vervolg van ’t Suyt II is er een gevarieerde groep geïnteresseerden, die actief meedenkt, daarmee is de nieuwe klankbordgroep een feit. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst van de klankbordgroep. Wanneer er een plekje vrijkomt, zullen wij u informeren of u nog interesse heeft. Aanmelden kan via info@tsuyt.nl.

De groenste wijk van Waddinxveen

30 december 2020 – Stedenbouwkundigbureau ECHO werkt op dit moment aan het verbeteren van het stedenbouwkundig plan. “Dat gebeurt door de aanpassingen van de gemeenteraad,” vertelt landschapsarchitect Linde Elsinga. “Wij hopen dat alles halverwege januari is doorgevoerd. Dan kan het nieuwe plan ook met iedereen worden gedeeld. Eén van de uitdagingen is om de tien extra woningen in te passen waarbij wij wel het oorspronkelijke plan willen aanhouden. Dat betekent dat wij slim moeten omgaan met de ruimte. De woningen in het originele plan zijn vooral twee-onder-een-kap of vrijstaand. Wij zullen andere soorten woningen gaan toevoegen, zoals een beneden/boven woning. De 10 extra woningen zullen gelijk worden verdeeld over het plan. Belangrijk is dat de aanpassingen van de raad niet nadelig zijn voor het groen. ’t Suyt II moet natuurlijk wel de groenste wijk van Waddinxveen blijven.”