Contrast
Groter

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpaddendum liggen ter inzage

27 juli 2021

27 juli 2021 – Het College van B&W heeft op 20 juli ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van ’t Suyt II en het ontwerpaddendum op de welstandsnota 2015.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 160 woningen mogelijk te maken. De woningen komen tussen ’t Suyt I, voetbalvereniging Be Fair en de Onderweg. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd kan worden.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Ook zal het bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden.

Reacties op voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021. Er zijn in totaal 12 inspraakreacties ontvangen, waarvan 1 van vooroverlegpartner Oasen. In de Nota van beantwoording inspraakreacties, is een samenvatting en beantwoording van de ingekomen reacties opgenomen. De Nota is opgenomen in bijlage 13 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota kunt u lezen welke wijzigingen er zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt de stukken bekijken via de website van de gemeente Waddinxveen

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 29 juli 2021 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0301). Het stedenbouwkundig plan is opgenomen in bijlage 1 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en te bekijken via de hierboven genoemde manieren.

U kunt tot en met 8 september 2021 uw reactie indienen

U kunt tot en met 8 september 2021 schriftelijk, mondeling of via de website van ’t Suyt II uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpaddendum kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.