Contrast
Groter

Update van de beroepsprocedure

19 april 2023

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel vanwege de vele rechtszaken. De behandeling van beroepsprocedures tegen onder meer bestemmingsplannen loopt daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. Dit leggen we graag uit.

In een bestemmingsplan staan regels hoe de grond in een gemeente mag worden gebruikt. Ook staat hierin waar je je aan moet houden als je op die grond wil bouwen. Zijn er nieuwe plannen voor een gebied? Dan moet het bestemmingsplan dat op dat moment geldt, worden aangepast. Daarvoor zijn er wettelijk bepaalde stappen te zetten. Eerst is er een ontwerpbestemmingsplan, dat we als gemeente openbaar maken. Daarop kunnen belanghebbenden, zoals mensen die in het gebied wonen of werken, hun mening geven. Bij de gemeente noemen we dat ‘zienswijzen’. Zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het bestemmingsplan aan te passen. Zodra de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, is het definitief. De gemeenteraad controleert daarbij goed waarom zienswijzen wel of niet zijn meegenomen.

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld. De Raad van State behandelt het beroepschrift en neemt een beslissing of het gegrond is. Anders gezegd, erwordt dan gekeken of de persoon die het beroep heeft ingesteld, gelijk heeft. Normaal gesproken doet de raad uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt II toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling. Inmiddels hebben we bericht gehad dat de zaak op 20 april wordt behandeld. We hopen die dag ook te horen wanneer de uitspraak volgt.