Contrast
Groter

Ontwerptraject: veelgestelde vragen

Op 2 juli 2021 nam Projectleider Tara van den Ban ruim 60 deelnemers mee in de plannen voor de tweede fase van ‘t Suyt. Dat gebeurde in een online meeting. Op het programma stond onder meer het proces van de totstandkoming van de plannen en de planning. Daaropvolgend ging landschaparchitecte Linde Elsinga in op de visie voor het plangebied. Zij vertelde onder meer over het woningprogramma (aantallen en mogelijke structuur van de wijk), het groen, water, speelplekken, verkeer en het parkeren. Ook duurzaamheid kwam ruimschoots aan bod. Daarna liet ze, aan de hand van schetsen en voorbeelden, zien hoe de nieuwe woonwijk straks zou kunnen worden. Heeft u de avond gemist of wilt u hem nog eens meemaken? Dat kan! Via deze link kunt u via YouTube terugkijken. Lees hieronder de gestelde vragen en de antwoorden. Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u deze stellen via info@tsuyt.nl.

Uitbreiding plangebied / proces

Bij een gebiedsontwikkeling werken we met wettelijke procedures en termijnen. Daarvan kunnen we helaas niet afwijken.
In samenspraak met de klankbordgroep is besloten het gehele gebied als geheel te ontwikkelen. Belangrijkste reden daartoe was de zekerheid over de invulling van dat gebied en het feit dat ‘t Suyt II dan als 1 geheel wordt ontwikkeld. Het merendeel van de betrokkenen vond dat een goede oplossing voor dit restperceel waarmee onzekerheid over de ontwikkeling ervan in de toekomst is uitgesloten. Door het gebied te betrekken is er meer ruimte gecreëerd voor een duurzame en groene invulling. Het gebied krijgt hiermee een goed woonklimaat. De bestemmingsplanwijziging is onderdeel van de getoonde planning en het proces. De terugkoppeling naar de klankbordgroep van 25 september 2019 kunt u lezen via deze link.
Nee, deze grond is eigendom van de gemeente.
Onderzoek naar geluidshinder is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. We maken daarin geen onderscheid in verschillende trajecten.

Verkeer, ontsluiting en parkeren

Hiervoor verwijzen we u naar het verkeersonderzoek Onderweg dat u via deze link kunt vinden. De gemeente baseert deze cijfers op de landelijke richtlijnen voor verkeer en parkeren en het advies van het verkeersbureau. In dit geval verwachten we op de Onderweg, vanwege de beperkte breedte en langsparkeervakken, een maximaal aanvaardbaar aantal van 2.500 voertuigen per etmaal. Door de komst van de Bentwoudlaan verwachten we een afname van 726 motorvoertuigen per etmaal ten opzichte van de huidige situatie.
Hiervoor vertrouwen wij op de objectieve beoordeling van het verkeersbureau (RoyalHaskoningDHV). Zij geven aan dat de verkeerstellingen zijn uitgevoerd voor de landelijke coronamaatregelen van kracht werden. We kunnen de telresultaten dus als betrouwbaar en representatief beschouwen.
Planning van de daadwerkelijke aanleg is van 2021 tot 2023. De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden als onder andere het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) is vastgesteld. Alle informatie kunt u vinden via deze link. De bouw van ´t Suyt II is nu gepland van 2021 – 2024. Met andere woorden: de verwachting is dat de knip in de Onderweg al gerealiseerd is voordat de uitrit van ´t Suyt fase II is gerealiseerd.
De gemeente heeft met de Provincie afgesproken dat de Provincie verzachtende maatregelen treft om de geluidsbelasting tot aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels te verminderen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: geluidsreducerend asfalt, een geluidsscherm of geluidswal of aanpassingen aan de bebouwing.
Bedankt voor het compliment. Om antwoord te geven op deze vraag verwijzen we u naar het verkeersonderzoek dat u via deze link kunt vinden. De toename van het gemotoriseerd verkeer op de Plasweg is in totaal 706 motorvoertuigen per etmaal. Hiervan verwachten wij dat 494 motorvoertuigen per etmaal via de noordelijke ontsluiting rijden en 212 motorvoertuigen via het zuiden de Plasweg verlaten.
Dit is onderzocht tijdens het participatietraject. Op basis van de verkeerstellingen en analyse van de (toekomstige) verkeersintensiteiten is de noodzaak voor een andere ontsluiting van de voetbalvereniging onvoldoende aangetoond. U kunt het volledige onderzoek en de resultaten lezen via deze link.
We maken twee hoofdontsluitingen (aan de Florijnlaan naast de entree bij Be Fair en aan de Onderweg). Voor het woonbuurtje dat direct grenst aan de Florijnlaan maken we ook een derde ontsluiting (bij de Hospice) zodat de Florijnlaan meer wordt ontlast.
De verkeerbelasting wordt niet 2x zo hoog, dit is onjuist. U kunt de cijfers lezen in het verkeersonderzoek dat u via deze link kunt vinden. De verkeerstoename op de Florijnlaan is onderzocht en valt binnen de landelijke richtlijnen.
De verkeerbelasting wordt niet 2x zo hoog, dit is onjuist. U kunt de cijfers lezen in het verkeersonderzoek dat u via deze link kunt vinden. De verkeerstoename op de Florijnlaan is onderzocht en valt binnen de landelijke richtlijnen.
Hier is in de huidige situatie een plateau, dit geeft al duidelijk aan dat het een gelijkwaardig kruispunt is. Het verkeerskundig advies hierbij is ook om deze kruising zo te laten.
De verkeersonderzoeken Onderweg en Florijnlaan kunt u via deze link vinden op de website van ´t Suyt.
Dit moeten we overleggen met de hulpdiensten. Wij komen op een later moment hierop terug.
De vraag is helaas onduidelijk.

Groen, spelen en duurzaam

Door de komst van de Bentwoudlaan verwachten we een afname van voertuigen op de Onderweg van 726 motorvoertuigen per etmaal ten opzichte van de huidige situatie. Dit is een positief effect voor de niet-onderheide woningen. Het niet te bebouwen gebied in het plangebied houdt geen verband met benoemd risico aan de Onderweg. Tijdens de bouw zal rekening worden gehouden dat de route van het bouwverkeer niet via de Onderweg loopt.
Het openbaar gebied, waaronder het groen, is in beheer bij de gemeente.

Beeldkwaliteit (hoogte etc)

De woningen die in de presentatiesheet zijn aangeduid met een sterretje zijn 'bijzondere woningen'. We doelen hierbij op woningen waar qua beeldkwaliteit en uitstraling extra aandacht aan wordt besteed omdat deze woningen op een prominente plek in het plangebied liggen. Dat wil zeggen: vanuit meerdere punten liggen die woningen in het zicht en daarom vinden we het belangrijk dat de uitstraling van die specifieke woningen extra bijzonder is. In de beeldkwaliteitsparagraaf van het Concept Stedenbouwkundig plan kunt u zien welke beeldkwaliteitsuitgangspunten we hebben geformuleerd.
Ja de landelijke sfeer van het ´t Suyt 1 wordt doorgezet in ´t Suyt 2.
Het stedenbouwkundig plan staat op korte termijn in concept op de website. Hierin vindt u ook een themakaart waar de afvalcontainers zijn bedacht.

(sociale)huur, koop en kavels

Ja. De gemeente is in overleg met Woonpartners (de woningbouwvereniging) om te onderzoeken of we een Knarrenhof kunnen realiseren.
Op dit moment wordt er in het woonprogramma niet uitgegaan van middenhuurwoningen. Het flexibele raamwerk van ´t Suyt fase 2 biedt hier wel mogelijkheden voor.
In ´t Suyt fase 2 zal ook ruimte zijn om vrije kavels te kopen.
Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het woonhof.
Dit is een gevolg van de gemeentelijke woonvisie, waarin deze percentages zijn vastgelegd.

Overig

Er is op verschillende momenten contact geweest tussen de bewonersgroep aan de Onderweg en de gemeente/wethouder, middels brieven, e-mails en gesprekken.
Voor het traject voor het stedenbouwkundig plan kunt zich niet meer aanmelden voor de klankbordgroep (dit traject is namelijk afgerond). Gemeente is van mening dat in de klankbordgroep de omgeving goed is vertegenwoordigd. De gemeente denkt samen met de klankbordgroep na over de invulling en samenstelling van de klankbordgroep voor de volgende fasen. Hierbij denkt de gemeente aan het toevoegen van toekomstige bewoners in de klankbordgroep.
Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de klankbordgroep wordt er gekozen voor 1 bestemmingsplanprocedure. Indien de reststrook onverhoopt niet ontwikkeld gaat worden, dient het stedenbouwkundig ontwerp aangepast te worden.

“’t Suyt is precies waar wij naar op zoek waren: een gezellige, kleinschalige wijk met een eigen karakter”

– Familie Alblas